درب پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی

 

درب های مناسب جهت پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی A

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل هوپه سوئیس
 • لولا مرونی ایتالیا
 • چهارچوب آلومینیومی باریک 6063
 • قیمت: 10.552.000 تومان
 درب پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی A
لولا مرونی ایتالیا
چهارچوب آلومینیومی 6063
دستگیره و قفل هوپه سوئیس

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی B

مشخصات:

 • دستگیره و قفل فرما
 • لولا مرونی ایتالیا
 • چهارچوب آلومینیومی باریک 6063
 • قیمت: 8.694.000 تومان
درب پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی B
لولا مرونی ایتالیا
چهارچوب آلومینیومی 6063
دستگیره و قفل فرما

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی C

مشخصات:

 • دستگیره و قفل هوپه سوئیس
 • لولا 180 درجه استیل
 • چهارچوب آلومینیومی باریک 6063
 • قیمت: 8.544.000 تومان
 درب پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی C
لولا 180 درجه
چهارچوب آلومینیومی 6063
دستگیره و قفل هوپه سوئیس

 
 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی D

مشخصات:

 • دستگیره و قفل فرما
 • لولا 180 درجه استیل
 • چهارچوب آلومینیومی باریک 6063
 • قیمت: 6.727.000 تومان
درب پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی D
لولا 180 درجه
چهارچوب آلومینیومی 6063
دستگیره و قفل فرما

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی E

مشخصات:

 • دستگیره و قفل طرح هوپه (چین)
 • لولا مرونی ایتالیا
 • چهارچوب آلومینیومی باریک 6063
 • قیمت: 7.475.000 تومان
 درب پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی E
لولا مرونی ایتالیا
چهارچوب آلومینیومی 6063
دستگیره و قفل هوپه چین

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی F

مشخصات:

 • دستگیره و قفل طرح هوپه (چین)
 • لولا 180 درجه استیل
 • چهارچوب آلومینیومی باریک 6063
 • قیمت: 5.977.000 تومان
درب پارتیشن شیشه ای طرح ایتالیایی F
لولا 180 درجه
چهارچوب آلومینیومی 6063
دستگیره و قفل هوپه چین

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
پرسش سوال