انواع درب برای پارتیشن شیشه ای و اداری

 

درب های مناسب پارتیشن شیشه ای و اداری

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P278706

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل فورما
 • 3عدد لولا مرونی اصل
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 12.177.000 تومان
لولا مرونی ایتالیا
چارچوب
دستگیره و قفل فرما

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P248703

   مشخصات:

 • دستگیره فرودگاهی پارتیشنی
 • 3عدد لولا 180 درجه
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 6.852.000 تومان
درب پارتیشن شیشه ای طرح فرودگاهی B
چارچوب

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P428721

   مشخصات:

 • دستگیره مرونی نوا اصل
 • 3عدد لولا مرونی اصل
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 11.022.000 تومان
لولا مرونی ایتالیا
چارچوب

 


♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P408719

   مشخصات:

 • دستگیره مرونی نوا طرح 
 • 3عدد لولا مرونی اصل 
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 7.892.000 تومان
لولا مرونی ایتالیا
چارچوب

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P328711

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل فورما
 • 3عدد لولا مرونی طرح
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 9.814.000 تومان
چارچوب
دستگیره و قفل فرما

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P308709

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل هوپه طرح
 • 3عدد لولا مرونی اصل
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 9.989.000 تومان
لولا مرونی ایتالیا
چارچوب
دستگیره و قفل هوپه چین

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P238702

   مشخصات:

 • دستگیر و قفل فورما
 • 3عدد لولا 180 درجه
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 8.916.000 تومان
چارچوب
دستگیره و قفل فرما

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P318710

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل مرونی نوا اصل
 • 3عدد لولا مرونی طرح
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 8.374.000 تومان
چارچوب

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P288707

   مشخصات:

 • دستگیره فرودگاهی پارتیشنی
 • 3عدد لولا مرونی اصل
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 8.658.000 تومان

چارچوب

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P358714

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل هوپه طرح
 • 3عدد لولا مرونی طرح
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 7.383.000 تومان
چارچوب
دستگیره و قفل هوپه چین

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P228701

   مشخصات:

 • دستگیره مرونی نوا اصل
 • 3عدد لولا 180 درجه
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 7.396.000 تومان
چارچوب

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P418720

   مشخصات:

 • دستگیره مرونی نوا طرح
 • 3عدد لولا مرونی طرح
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 5.699.000 تومان
لولا طرح مرونی
چارچوب
دستگیره و قفل فرما

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P268705

   مشخصات:

 • دستگیره وقفل هوپه طرح
 • 3عدد لولا 180 درجه
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 6.483.000 تومان
چارچوب
دستگیره و قفل هوپه چین

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P378716

   مشخصات:

 • دستگیره وقفل نوا طرح
 • 3عدد لولا 180 درجه
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 5.594.000 تومان
چارچوب
دستگیره و قفل فرما

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P338712

   مشخصات:

 • دستگیره فرودگاهی پارتیشنی
 • 3عدد لولا مرونی طرح
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 6.213.000 تومان
چارچوب

 

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
پرسش سوال