انواع درب برای پارتیشن شیشه ای و اداری

 

درب های مناسب پارتیشن شیشه ای و اداری

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح A

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل هوپه اصل
 • لولا مرونی اصل
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 8.900.000 تومان

لولا مرونی ایتالیا
دستگیره و قفل هوپه سوئیس

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح B

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل هوپه اصل
 • لولا طرح مرونی
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 8.000.000 تومان

لولا طرح مرونی
دستگیره و قفل هوپه سوئیس

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح C

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل هوپه اصل
 • لولا 180 درجه
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 7.300.000 تومان

دستگیره و قفل هوپه سوئیس

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح X

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل فُرما
 • لولا 180 درجه
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 5.700.000 تومان

لولا 180 درجه
دستگیره و قفل فرما

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح D

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل فُرما
 • لولا مرونی ایتالیا
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 7.300.000 تومان

لولا مرونی ایتالیا
دستگیره و قفل فرما

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح E

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل فُرما
 • لولا طرح مرونی
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 6.400.000 تومان

دستگیره و قفل فرما

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح F

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل طرح هوپه
 • لولا 180 درجه
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 4.700.000 تومان

لولا 180 درجه
دستگیره و قفل هوپه چین

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح j

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل طرح هوپه
 • لولا مرونی ایتالیا
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 6.300.000 تومان

لولا مرونی ایتالیا
دستگیره و قفل هوپه چین

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح H

   مشخصات:

 • دستگیره و قفل طرح هوپه
 • لولا طرح مرونی
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 5.400.000 تومان

دستگیره و قفل هوپه چین

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح  I

   مشخصات:

 • دستگیر و قفل نوا
 • لولا 180 درجه
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 5.300.000 تومان
لولا 180 درجه

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح K

   مشخصات:

 • دستگیر و قفل نوا
 • لولا مرونی ایتالیا
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 6.900.000 تومان

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح L

   مشخصات:

 • دستگیر و قفل نوا
 • لولا طرح مرونی
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 6.000.000 تومان

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح M

   مشخصات:

 • دستگیره فرودگاهی پارتیشنی
 • لولا مرونی ایتالیا
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 5.900.000 تومان

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح N

   مشخصات:

 • دستگیره فرودگاهی پارتیشنی
 • لولا 180 درجه
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 4.300.000 تومان

لولا 180 درجه

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح P

   مشخصات:

 • دستگیره فرودگاهی پارتیشنی
 • لولا طرح مرونی
 • چارچوب آلومینیومی فابریک
 • قیمت: 5.000.000 تومان

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
پرسش سوال