پزشکان متخصص بیمارستان میلاد

دسته بندی ها: مقالات

لیست کامل اطلاعات پزشکان درمانگاه بیمارستان میلاد به تفکیک بخش در جداول جداگانه در زیر آماده است که به راحتی می توانید از اطلاعات پزشکان بیمارستان میلاد استفاده نمایید.

 

لیست کامل پزشکان متخصص بیمارستان میلاد به تفکیک بخش های مختلف بیمارستان 

 

زنان زایمان:
دكتر الهه اخوان تفتي۰۰۰۵۵۷۶۶متخصص زنان وزايمان
دكتر بتول قاضي زاده۰۰۰۲۴۵۹۷متخصص زنان وزايمان
دكتر بهرخ فلك الافلاكي۰۰۰۳۲۶۶۲متخصص زنان وزايمان
دكتر پروين گنجي قليچي۰۰۰۳۱۵۲۸متخصص زنان وزايمان
دكتر فرخنده فلاح پور۰۰۰۲۵۶۰۴متخصص زنان وزايمان
دكتر فرناز بهين ائين۰۰۰۴۵۹۱۶متخصص زنان وزايمان
دكتر فريبا اميري۰۰۰۳۷۵۳۱متخصص زنان وزايمان
دكتر كبري ملايي۰۰۰۳۴۸۰۵متخصص زنان وزايمان
دكتر لاله ميرزايي۰۰۰۵۲۱۵۸متخصص زنان وزايمان
دكتر ليلي رحيم زاده۰۰۰۲۹۰۸۸متخصص زنان وزايمان
دكتر ماندانا سبحاني۰۰۰۳۷۹۲۷متخصص زنان وزايمان
دكتر مريم مكانيك۰۰۰۳۷۱۲۰متخصص زنان وزايمان
دكتر مليحه شاددل۰۰۰۳۶۵۲۶متخصص زنان وزايمان
دكتر منصوره شعباني زنجاني۰۰۰۲۳۳۳۰متخصص زنان وزايمان
دكتر مهرناز رادمهر۰۰۰۳۵۱۰۱متخصص زنان وزايمان
دكتر مهري لطفي۰۰۰۲۵۶۷۵متخصص زنان وزايمان
دكتر مهناز همايون فر۰۰۰۲۶۸۰۶متخصص زنان وزايمان
دكتر نازيلا گروانچي۰۰۰۳۳۶۵۰متخصص زنان وزايمان
دكتر ناهيد فرج زاده۰۰۰۳۴۴۰۸متخصص زنان وزايمان
دكتر نوشين سنگول۰۰۰۳۱۲۹۷متخصص زنان وزايمان
دكتر ويدا عميد۰۰۰۳۶۸۳۶متخصص زنان وزايمان
دكترآتوسا عزيزخاني۰۰۰۵۸۸۹۳متخصص زنان وزايمان
دكترآرزو حاتمي۰۰۰۷۰۴۸۱متخصص زنان وزايمان
دكترآزيتا صديقي مقدم۰۰۰۳۸۷۰۸متخصص زنان وزايمان
دكتربهناز اسلامي۰۰۰۳۸۳۰۵متخصص زنان وزايمان
دكترمهري نخستين پناهي۰۰۰۳۵۲۳۹متخصص زنان وزايمان
دكترنازنين آريانژاد۰۰۰۸۴۱۳۲متخصص زنان وزايمان
دكترنازيلا نوري۰۰۰۴۷۲۱۳متخصص زنان وزايمان
دكترنگين حدادي۰۰۰۶۴۵۷۷متخصص زنان وزايمان
دكترنيلي مهرداد۰۰۰۶۷۸۲۱متخصص زنان وزايمان
دکتر منصوره امیدی۰۰۰۷۵۳۲۳متخصص زنان وزايمان
دکترسپیده رضائی۰۰۰۳۱۰۵۷متخصص زنان وزايمان
متخصص زنان اورژانس۰۰۰۰۰۰۱۸متخصص زنان وزايمان
جراحی عمومی:
دكتر ابوالفضل جمال عباسي۰۰۰۲۶۱۳۵متخصص جراحي عمومي
دكتر احمد خالق نژاد۰۰۰۱۵۲۴۹فوق تخصص جراحي اطفال
دكتر احمدرضا درشتي۰۰۰۵۱۵۳۴متخصص جراحي عمومي
دكتر احمدرضا طاهري۰۰۰۲۸۳۲۹فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكتر بهرام كياني نژاد۰۰۰۳۵۶۵۷متخصص جراحي عمومي
دكتر بهرام يوسفيان۰۰۰۱۵۸۷۷متخصص جراحي عمومي
دكتر بيژن خراساني۰۰۰۳۹۰۱۸متخصص جراحي عمومي
دكتر جميل تسليمي۰۰۰۳۶۴۸۳متخصص جراحي عمومي
دكتر جواد سليمي۰۰۰۳۴۰۴۵فلوشيپ جراحي عروق
دكتر حسن كراني۰۰۰۳۲۹۶۴متخصص جراحي عمومي
دكتر حميدرضا زماني۰۰۰۳۵۳۲۳متخصص جراحي عمومي
دكتر حميدرضا شهبازي۰۰۰۳۱۷۸۴فلوشيپ جراحي ترميمي دست
دكتر رامين خطيب سمناني۰۰۰۴۳۷۸۸متخصص جراحي عمومي
دكتر رامين زيادلو۰۰۰۳۲۶۲۸متخصص جراحي عمومي
دكتر رضا پايدار۰۰۰۳۴۷۲۴متخصص جراحي عمومي
دكتر سعيد سلطاني يكتا۰۰۰۲۹۱۸۵متخصص جراحي عمومي
دكتر سيدفضل ا سجادي۰۰۰۲۸۱۳۵متخصص جراحي عمومي
دكتر سيدمجيد كسايي دهكردي۰۰۰۲۷۸۵۸متخصص جراحي عمومي
دكتر سيدمهدي موسوي۰۰۰۳۱۵۵۵متخصص جراحي عمومي
دكتر شهرام نظري۰۰۰۲۹۸۳۰متخصص جراحي عمومي
دكتر مريم حسني۰۰۰۵۵۴۷۳متخصص جراحي عمومي
دكتر مسعود رجايي۰۰۰۳۳۰۷۴متخصص جراحي عمومي
دكتر مسعود ناري۰۰۰۷۲۰۲۸متخصص جراحي عمومي
دكتر مهدي هاشم نژاد۰۰۰۵۸۸۰۵متخصص جراحي عمومي
دكتر ميراحسان طاهري۰۰۰۳۳۸۹۶متخصص جراحي عمومي
دكتر نادر غضنفري۰۰۰۳۸۰۱۸فوق تخصص جراحي قفسه سينه
دكتر ناصر ارباب زاده۰۰۰۰۰۱۴۰فلوشيپ جراحي كلوركتال
دكتر نذير درود۰۰۰۱۲۸۸۵متخصص جراحي عمومي
دكترآرش محمدي توفيق۰۰۰۶۸۳۷۱فلوشيپ جراحي عروق
دكتراحمد رشيدي۰۰۰۳۶۷۸۷متخصص جراحي عمومي
دكترارژنگ سيف اللهي فخر۰۰۰۱۷۳۶۹متخصص جراحي عمومي
دكتراقدس پنجه باشي(ع.ا.ب)۰۰۰۷۲۷۲۱متخصص جراحي عمومي
دكتراميرعباس منوچهري۰۰۰۳۶۱۸۲متخصص جراحي عمومي
دكترپروانه منصوري(ع.ا.ب)۰۰۰۴۵۳۲۷متخصص جراحي عمومي
دكترحسين اسفندي۰۰۰۴۴۷۱۲متخصص جراحي عمومي
دكترحسين بيات۰۰۰۳۴۱۳۲متخصص جراحي عمومي
دكتررقيه جوانمرد۰۰۰۴۸۰۰۶متخصص جراحي عمومي
دكترسيدحامد قدسي خورسند۰۰۰۵۹۷۴۳متخصص جراحي عمومي
دكترسيدشهاب حسيني(ع.ا.ب)۰۰۰۴۴۴۱۲متخصص جراحي عمومي
دكترسيدعليرضا حايري۰۰۰۳۶۷۷۰متخصص جراحي عمومي
دكترعبدالعلي مصورعلي۰۰۰۵۹۳۵۵متخصص جراحي عمومي
دكترعلي احمدي۰۰۰۵۹۶۴۲فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكترعلي اكبر افراسيابي۰۰۰۲۷۸۲۸متخصص جراحي عمومي
دكترعلي اكبر امين مقدسي۰۰۰۳۲۲۴۷متخصص جراحي عمومي
دكترعلي اكبر مروتي۰۰۰۶۰۴۳۷فوق تخصص جراحي پلاستيك
دكترعليرضا جلالي۰۰۰۳۳۶۳۱متخصص جراحي عمومي
دكترعليرضا فروتن۰۰۰۸۱۸۴۱متخصص جراحي عمومي
دكترفرشيد رضوي نيكو۰۰۰۲۹۲۱۴متخصص جراحي عمومي
دكترقدرت اله معقول۰۰۰۵۳۲۳۰متخصص جراحي عمومي
دكتركيوان عسگري۰۰۰۳۲۶۷۹متخصص جراحي عمومي
دكترمجيد معيني۰۰۰۳۴۵۵۴فلوشيپ جراحي عروق
دكترمحمد نصرتي۰۰۰۳۱۲۴۱متخصص جراحي عمومي
دكترمحمد هادي زاده۰۰۰۵۴۰۵۸متخصص جراحي عمومي
دكترمحمدحسن حاجي زينعلي بيوكي۰۰۰۲۷۴۱۷متخصص جراحي عمومي
دكترمحمدرضا عبدالحسيني۰۰۰۸۶۵۲۲متخصص جراحي عمومي
دكترناصر ارباب زاده۱۴۰فلوشيپ جراحي كلوركتال
دكترناصر ملک پور علمداري۰۰۰۶۷۴۳۰فلوشيپ جراحي عروق
دكترنوشين مزدكي اسكوئي۰۰۰۳۹۶۴۰متخصص جراحي عمومي
دكترهادي بيك پور۰۰۰۳۲۰۱۰فلوشيپ جراحي ترميمي دست
دكتروحيد حميدي۰۰۰۳۱۷۱۶متخصص جراحي عمومي
متخصص جراح اورژانس۰۰۰۰۰۰۱۶متخصص جراحي عمومي
مغز و اعصاب:
دكتر اسحاق بهرامي۰۰۰۲۵۰۵۴متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر افشان رئيسي۰۰۰۳۵۲۱۳متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر بهروز مولوي۰۰۰۲۱۵۰۸متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر جليل عرب خردمند۰۰۰۲۴۴۶۰متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر جمال ذبيحي۰۰۰۲۱۵۴۸متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر حسن رضا محمدي۰۰۰۵۰۸۸۷متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر شيرزاد ازهري۰۰۰۲۶۰۳۷متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر عبدالناصر آريان۰۰۰۲۵۶۳۰متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر عبداله روشن۰۰۰۳۷۶۸۰متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر عليرضا پيروزبخت۰۰۰۳۷۲۷۱متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر محسن نبيوني۰۰۰۵۶۵۴۸متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر محمد شيراني۰۰۰۲۵۰۹۹متخصص جراحي مغزواعصاب
دكتر محمد صفريان۰۰۰۶۹۲۴۱متخصص جراحي مغزواعصاب
دكترعلي نعيم۰۰۰۸۰۹۰۶متخصص جراحي مغزواعصاب
دكترفرهاد نادري نيا۰۰۰۵۴۵۲۳متخصص جراحي مغزواعصاب
دكترمحسن سلطاني گردفرامرزي(ع.ا.ب)۰۰۰۵۸۰۹۱متخصص جراحي مغزواعصاب
دکتر آریا شیخ مظفری۰۰۰۶۳۶۹۵متخصص جراحي مغزواعصاب
دکتر مجید خراسانیان۰۰۰۶۷۳۲۵متخصص جراحي مغزواعصاب
دکتر مهرداد مرادی۰۰۰۶۵۲۲۹متخصص جراحي مغزواعصاب
جراحی قلب و عروق:
حميدرضا اسمعيلي۰۰۰۴۸۱۴۴فوق تخصص جراحي قلب وعروق
دكتر حسين حسين نژاد۰۰۰۲۷۷۷۷فوق تخصص جراحي قلب وعروق
دكتر حميد جلوه۰۰۰۱۷۰۲۷فوق تخصص جراحي قلب وعروق
دكتر فرهاد نيكزاد۰۰۰۳۱۳۳۱فوق تخصص جراحي قلب وعروق
دكتر كامران بابازاده۰۰۰۳۵۵۲۲فوق تخصص جراحي قلب وعروق
دكتر مهدي گيوه چيان۰۰۱۲۲۸۰۲فوق تخصص جراحي قلب وعروق
دكترمحمد كزازي۰۰۰۲۸۸۴۶فوق تخصص جراحي قلب وعروق

 

ارتوپدی:
دكتر رضاشهريار كامراني۰۰۰۲۹۱۱۲فلوشيپ ارتوپد دست
دكتر روشنك مرادي۰۰۰۳۷۲۲۰فلوشيپ ارتوپد دست
دكتر سعيد اخترشناس۰۰۰۲۱۳۳۷متخصص ارتوپدي
دكتر سعيد صفائي۰۰۰۱۹۶۶۴فلوشيپ ارتوپدستون فقرات
دكتر سيدتقي نوربخش۰۰۰۲۸۷۵۴فلوشيپ ارتوپدزانو
دكتر شهداد منصوري۰۰۰۳۱۲۵۴متخصص ارتوپدي
دكتر شهريار عبدهو۰۰۰۲۵۷۷۵متخصص ارتوپدي
دكتر صادق شكرالهي۰۰۰۳۱۱۸۵متخصص ارتوپدي
دكتر عزيزاله شيرواني۰۰۰۱۹۸۷۷متخصص ارتوپدي
دكتر عليرضا جعفري زاده۰۰۰۱۵۸۶۰متخصص ارتوپدي
دكتر غلامرضا زرياب۰۰۰۲۳۹۸۱متخصص ارتوپدي
دكتر غلامرضا قاضي سعيدي۰۰۰۲۴۸۹۱متخصص ارتوپدي
دكتر مهدي طاهريان۰۰۰۲۹۰۷۱متخصص ارتوپدي
دكترسيدحميدرضا مدرس نژاد۰۰۰۶۲۵۳۰متخصص ارتوپدي
دكترسيدفرزاد اكابري۰۰۰۳۲۱۰۲متخصص ارتوپدي
دكترسيدمحمدابراهيم موسوي۰۰۰۲۸۹۶۰متخصص ارتوپدي
دكترعلي زمان محمدي۰۰۰۲۸۲۵۲متخصص ارتوپدي
دكترعليرضا غزنوي۰۰۰۷۶۱۶۱فلوشيپ ارتوپداطفال
دكترعليرضا فرهمندي۰۰۰۵۸۸۵۴فلوشيپ ارتوپدي شانه
دكترفريبرز عزيزي۰۰۰۳۲۶۴۵متخصص ارتوپدي
دكتركيوان احدي۰۰۰۵۷۸۸۱فلوشيپ ارتوپدزانو
دكترمحمدرضا ميعاد۰۰۰۳۲۴۷۶فلوشيپ ارتوپدي مچ پا
دكترمحمود فتاحي بافقي۰۰۰۴۶۲۰۰فلوشيپ ارتوپد دست
دكترمسعود سماورچي تهراني۰۰۰۴۶۴۴۲متخصص ارتوپدي
دكترمنصور قديري۰۰۰۲۹۳۱۹متخصص ارتوپدي
دكترميراحمد موسوي۰۰۰۴۱۴۶۱فلوشيپ ارتوپد دست
دكترنويد نبي زاده۰۰۰۵۷۹۷۰متخصص ارتوپدي
دکتر مهرداد منصوری۰۰۰۲۹۷۴۰متخصص ارتوپدي
متخصص ارتوپد اورژانس۰۰۰۰۰۰۱۹متخصص ارتوپدي
بیهوشی
دكتر زهره رضوان قهفرخي۰۰۰۳۴۹۹۴متخصص بيهوشي
دكتر بهروز ارژنگ پور۰۰۰۶۷۴۰۷متخصص بيهوشي
دكتر پرستو پوربزرگ۰۰۰۳۰۶۴۶متخصص بيهوشي
دكتر پيام غلامي پور۰۰۰۵۲۹۶۳متخصص بيهوشي
دكتر پيمان پرويزي افشار۰۰۰۶۹۷۰۴متخصص بيهوشي
دكتر حسن بلندپروا۰۰۰۶۵۴۲۶متخصص بيهوشي
دكتر حسن لعل دولت آباد۰۰۰۴۶۰۱۹متخصص بيهوشي
دكتر رضا صفاييان۰۰۰۳۰۷۷۹متخصص بيهوشي
دكتر سيدرضا اجاقي حقيقي۰۰۰۴۱۱۳۹فلوشيپ درد
دكتر سيدمهرداد هاشمي۰۰۰۶۱۷۰۴فلوشيپ بيهوشي قلب
دكتر شهريار عسگري۰۰۰۳۵۴۹۱متخصص بيهوشي
دكتر طاهره باقرنيا۰۰۰۲۸۹۳۹متخصص بيهوشي
دكتر عليرضا خاتمي۰۰۰۵۰۰۹۸متخصص بيهوشي
دكتر عليرضا مرادي۰۰۰۴۷۱۲۰متخصص بيهوشي
دكتر فاطمه آذركيا۰۰۰۴۱۷۶۶متخصص بيهوشي
دكتر فرشاد حيدري۰۰۰۴۰۷۶۶فلوشيپ مراقبتهاي ويژه پزشكي
دكتر فرنوش نجفي زاده۰۰۰۴۲۵۵۵متخصص بيهوشي
دكتر كامبيز باقرزادي۰۰۰۴۲۸۲۲فلوشيپ درد
دكتر كامران جمشيدي۰۰۰۴۱۷۶۱متخصص بيهوشي
دكتر كمال محسني۰۰۰۵۹۴۸۲متخصص بيهوشي
دكتر گلاره زريان۰۰۰۳۹۳۳۳متخصص بيهوشي
دكتر لادن محمدي۰۰۰۴۸۷۹۳متخصص بيهوشي
دكتر مرتضي مرداني دشتي۰۰۰۴۸۵۳۲متخصص بيهوشي
دكتر منصور آذريان۰۰۳۷۵۴۳/متخصص بيهوشي
دكترحميد غلامي۰۰۰۶۶۱۸۷متخصص بيهوشي
دكترحميدرضا حسيني مكارم۰۰۰۶۱۱۷۳متخصص بيهوشي
دكترحميدرضا سلطاني۰۰۰۳۵۰۵۴فلوشيپ مراقبتهاي ويژه پزشكي
دكتررضا فرحزادي۰۰۰۴۲۷۰۸فلوشيپ بيهوشي قلب
دكترسهيل ولي نژاد۰۰۰۶۵۵۹۱متخصص بيهوشي
دكترسيدمحمدحسين ميردهقان۰۰۰۶۴۲۸۳متخصص بيهوشي
دكترشهاب ولايي۰۰۰۴۰۱۴۴فلوشيپ مراقبتهاي ويژه پزشكي
دكترمحمداسماعيل داوري۰۰۰۵۲۸۳۴متخصص بيهوشي
دكترمراد بيات۰۰۰۶۳۴۹۲متخصص بيهوشي
دكترمسعود كاظمي۰۰۰۴۳۹۵۸متخصص بيهوشي
دكترنائره خداشناس فيروزآبادي۰۰۰۳۴۹۱۹متخصص بيهوشي
دكترهلن قرائي۰۰۰۳۸۵۵۶فلوشيپ درد
دكتريارمحمد شيراوند۰۰۰۵۱۳۳۴متخصص بيهوشي
دكتريارمحمد شيراوند۰۰۵۱۳۳۴/متخصص بيهوشي
متخصص بيهوشي (اورژانس )مشاوره۰۰۰۰۰۰۱۳متخصص بيهوشي

 

سایر متخصصان:
متخصص داخلي شبانه روزي۰۰۰۰۰۰۲۰متخصص قلب وعروق
افسانه شعبان۰۰۰۴۹۸۶۵فلوشيپ اكوكارديوگرافي
پزشک تراکم استخوان۰۰۰۰۰۰۹۹متخصص قلب وعروق
پزشک تست ورزش۰۰۰۰۰۰۹۶متخصص قلب وعروق
پزشک تصویربرداری روتین۰۰۰۰۰۰۸۲متخصص قلب وعروق
پزشک سونوگرافی۰۰۰۰۰۰۹۷متخصص قلب وعروق
پزشک سونوگرافی تخصصی۰۰۰۰۰۰۸۴متخصص قلب وعروق
پزشک فشارخون۰۰۰۰۰۰۹۴متخصص قلب وعروق
پزشک ماموگرافی۰۰۰۰۰۰۹۸متخصص قلب وعروق
پزشک نوار قلب۰۰۰۰۰۰۹۵متخصص قلب وعروق
پزشکان CT۰۰۰۰۰۰۸۷متخصص قلب وعروق
پزشکان EEG۰۰۰۰۰۰۶۰متخصص قلب وعروق
پزشکان EMG/NCV۰۰۰۰۰۰۶۱متخصص قلب وعروق
پزشکان MRI-A۰۰۰۰۰۰۸۶متخصص قلب وعروق
پزشکان MRI-B۰۰۰۰۰۰۸۸متخصص قلب وعروق
پزشکان OCT۰۰۰۰۰۰۹۱متخصص قلب وعروق
پزشکان VF۰۰۰۰۰۰۸۹متخصص قلب وعروق
پزشکان آنژیو چشم۰۰۰۰۰۰۶۵متخصص قلب وعروق
پزشکان آنژیوپلاستی۰۰۰۰۰۰۶۴متخصص قلب وعروق
پزشکان اسکن چشم۰۰۰۰۰۰۶۶متخصص قلب وعروق
پزشکان پريفرال۰۰۰۰۰۰۶۳متخصص قلب وعروق
پزشکان گفتاردرمانی۰۰۰۰۰۰۶۲متخصص قلب وعروق
دكتر اسفنديار فولادي۰۰۰۷۰۷۶۱فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكتر جلال نوروزي خراساني۰۰۰۳۶۳۳۸فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر رضا بهشتي۰۰۰۹۳۰۲۷فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر رضا صابري همداني۰۰۰۲۸۸۸۸فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر سعيد اشتري۰۰۰۳۷۲۰۱متخصص قلب وعروق
دكتر سعيد يارمحمدي۰۰۰۳۳۴۷۸متخصص قلب وعروق
دكتر سهراب اعظم زنگنه۰۰۰۱۶۷۲۷متخصص قلب وعروق
دكتر شهرام حكيمي۰۰۰۳۳۷۶۹متخصص قلب وعروق
دكتر شهريار شهرياري۰۰۰۲۷۰۶۹متخصص قلب وعروق
دكتر عبدالرضا محجوب۰۰۰۴۲۰۳۰متخصص قلب وعروق
دكتر عصمت منشي زاده۰۰۰۹۰۰۷۱متخصص قلب وعروق
دكتر علي عبده كلاهچي۰۰۰۳۵۵۱۷متخصص قلب وعروق
دكتر علي معصومي۰۰۰۳۲۹۰۰فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر قيصر غريبي۰۰۰۷۲۴۹۵متخصص قلب وعروق
دكتر مجيد حلواچي۰۰۰۴۹۱۱۷متخصص قلب وعروق
دكتر محسن صادقي قهرودي۰۰۰۵۸۹۷۶فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر محمد حسن اشعري۰۰۰۱۶۰۵۵متخصص قلب وعروق
دكتر محمدرضا سليمان پور۰۰۰۶۰۶۸۷متخصص قلب وعروق
دكتر محمدعلي حاتمي زاده۰۰۰۲۵۱۱۸متخصص قلب وعروق
دكتر مسعود زارع زاده۰۰۰۳۷۲۵۶فلوشيپ اينترونشنال كارديولو
دكتر مهناز مهدي زاده۰۰۰۳۱۰۳۷متخصص قلب وعروق
دكتر ميكائيل عظيمي۰۰۰۳۸۵۴۵متخصص قلب وعروق
دكتر ناصر مهتاب۰۰۰۵۱۰۰۴متخصص قلب وعروق
دكتر ناهيد كاظميان ابيانه۰۰۰۴۶۶۷۷متخصص قلب وعروق
دكترآرزو خسروي۰۰۰۶۲۴۱۸فلوشيپ اكوكارديوگرافي
دكتراصغر مزارعي۰۰۰۷۱۵۰۱فلوشيپ اكوكارديوگرافي
دكترامير طاوسي۰۰۰۶۵۹۸۷فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكتربهرام ذبيحي فرد۰۰۰۴۰۷۱۵متخصص قلب وعروق
دكترمهراد فخرالديني۰۰۰۵۷۳۹۸متخصص قلب وعروق
دكترمهرك پورزاهد گيلاني۰۰۰۸۱۷۲۳متخصص قلب وعروق
دكترنادر سلحشورفرد۰۰۰۱۲۲۷۳متخصص قلب وعروق
دكترنشاط نظري۰۰۰۶۹۷۹۰فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكترهادي فدوي اردكاني۰۰۰۳۳۸۲۶فلوشيپ الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر
دكتريوسف اصغرزاده۰۰۰۷۱۲۲۸متخصص قلب وعروق
كاركرد بيمارستان۰۰۰۰۰۰۰۱متخصص قلب وعروق
متخصص قلب اورژانس۰۰۰۰۰۰۱۴متخصص قلب وعروق
 
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
پرسش سوال