نحوه پرداخت پروژه های بالای 100میلیون

 

 

شهر تهران

 

   نحوه پرداخت (طرح پیشنهادی 1)

 • 10 درصد، پیش پرداخت اولیه
 • 20 درصد، تایید نقشه
 • 40 درصد، تحویل تمام یراق آلات و چارچوب
 • 30 درصد، تحویل تمام اجناس در محل پروژه (قبل از اجرای پروژه)

نکته1: شرکت رامادُر، هیچ گونه چک و یا سفته ای بابت ضمانت پیش پرداخت به کارفرما ارائه نخواهد داد.

نکته2: هیچ درصدی از قرارداد، بابت حُسن انجام کار، نزد کارفرما باقی نمی ماند. (گارانتی و خدمات شرکت رامادُر پاسخگوی تمام احتمالات است.)

 

   نحوه پرداخت (طرح پیشنهادی 2)

 • 20 درصد، پیش پرداخت اولیه
 • 10 درصد، تایید نقشه
 • 40 درصد، تحویل تمام یراق آلات و چارچوب ها
 • 30 درصد، تحویل تمام اجناس در محل پروژه (قبل از اجرای پروژه)

نکته1: شرکت رامادُر، هیچ گونه چک و یا سفته ای بابت ضمانت پیش پرداخت به کارفرما ارائه نخواهد داد.

نکته2: هیچ درصدی از قرارداد، بابت حُسن انجام کار، نزد کارفرما باقی نمی ماند. (گارانتی و خدمات شرکت رامادُر پاسخگوی تمام احتمالات است.)

 

   نحوه پرداخت (طرح پیشنهادی 3)

 • 30 درصد، پیش پرداخت اولیه
 •  0  درصد، تایید نقشه
 • 40 درصد، تحویل تمام متریال، شیشه ها، فریم ها و چارچوب ها
 • 30 درصد، تحویل تمام اجناس در محل پروژه (قبل از اجرای پروژه)

نکته1: شرکت رامادُر، هیچ گونه چک و یا سفته ای بابت ضمانت پیش پرداخت به کارفرما ارائه نخواهد داد.

نکته2: هیچ درصدی از قرارداد، بابت حُسن انجام کار، نزد کارفرما باقی نمی ماند. (گارانتی و خدمات شرکت رامادُر پاسخگوی تمام احتمالات است.)

 

   نحوه پرداخت (طرح پیشنهادی 4)

 • 50 درصد، پیش پرداخت اولیه
 •  0  درصد، تایید نقشه
 •  0 درصد، تحویل تمام یراق آلات
 • 50 درصد، تحویل تمام اجناس در محل پروژه (قبل از اجرای پروژه)

نکته1: چک از سوی پیمانکار به مبلغ پیش پرداخت نزد کارفرما به صورت امانی تا زمان تحویل اجناس باقی خواهد ماند.

نکته2: هیچ درصدی از قرارداد بابت حُسن انجام کار، نزد کارفرما باقی نمی ماند. (گارانتی و خدمات شرکت رامادُر پاسخگوی تمام احتمالات است.)

 

 

شهرستان

 

  نحوه پرداخت شهرستان

 • 50 درصد، پیش پرداخت اولیه
 •  0  درصد، تایید نقشه
 •  0  درصد، تحویل تمام یراق آلات
 • 50 درصد، تحویل تمام اجناس در محل پروژه (قبل از اجرای پروژه)

نکته1: شرکت رامادُر، هیچ گونه چک و یا سفته ای بابت ضمانت پیش پرداخت به کارفرما ارائه نخواهد داد.

نکته2: هیچ درصدی از قرارداد، بابت حُسن انجام کار، نزد کارفرما باقی نمی ماند. (گارانتی و خدمات شرکت رامادُر پاسخگوی تمام احتمالات است.)