نحوه پرداخت قراردادهای پایین 100میلیون

 

کارفرمای عزیز،

استعلام قیمت در قالب پیش فاکتور به حضورتان ارسال گردیده است. لطفا پس از بررسی دقیق، کارشناسی را طبق جدول زیر واریز نمائید.

لازم به ذکر است، قیمت فی در فاکتور ثابت می ماند، اما بدیهی است تغییر متراژ سبب تغییر در قیمت فاکتور نهایی است. 

 

شهر تهران

 

مبلغ 10.000.000 ریال به عنوان پیش پرداخت قبل از اعزام کارشناس (در صورت اجرای قرارداد این مبلغ در هزینه کل لحاظ می گردد، در غیر این صورت جزو هزینه کارشناسی و نقشه کشی محاسبه می گردد.)

50% از مبلغ کل قرارداد، به عنوان پیش پرداخت اولیه (در حین اندازه گیری، عقد قرارداد)


50% به عنوان پرداخت ثانویه و تسویه حساب ( یک روز قبل از نصب)

 

 

حومه تهران

 

مبلغ 20.000.000 ریال به عنوان پیش پرداخت قبل از اعزام کارشناس (در صورت اجرای قرارداد این مبلغ در هزینه کل لحاظ می گردد، در غیر این صورت جزو هزینه کارشناسی و نقشه کشی محاسبه می گردد.)

50% از مبلغ کل قرارداد، به عنوان پیش پرداخت اولیه (در حین اندازه گیری عقد  قرارداد)


50% به عنوان پرداخت ثانویه ( یک روز قبل از نصب)

 

 

شهرستان

 

مبلغ 40.000.000 ریال به عنوان پیش پرداخت قبل از اعزام کارشناس (در صورت اجرای قرارداد این مبلغ در هزینه کل لحاظ می گردد، در غیر این صورت جزو هزینه کارشناسی و نقشه کشی محاسبه می گردد.)

50% از مبلغ کل قرارداد، به عنوان پیش پرداخت اولیه (در حین اندازه گیری عقد  قرارداد)


50% به عنوان پرداخت ثانویه ( یک روز قبل از نصب)

 نکته: برای فواصل بیشتر از 200 کیلومتر از شهر تهران، رفت و آمد با هواپیما صورت می گیرد و هزینه به صورت جداگانه محاسبه می گردد.