نحوه پرداخت قراردادها

 

اشخاص حقیقی و حقوقی (در شهر تهران)

 

مبلغ3.000.000 ریال به عنوان پیش پرداخت قبل از اعزام کارشناس (در صورت اجرای قرارداد این مبلغ در هزینه کل لحاظ می گردد، در غیر این صورت جزو هزینه کارشناسی محاسبه می گردد.)

50% از مبلغ کل قرارداد، به عنوان پیش پرداخت اولیه (در حین اندازه گیری، عقد قرارداد)


50% به عنوان پرداخت ثانویه و تسویه حساب ( یک روز قبل از نصب)

 

حومه تهران و شهرستان ها

 

مبلغ 10.000.000 ریال به عنوان هزینه  کارشناسی می باشد. و این هزینه به صورت جداگانه محاسبه می گردد.

50% از مبلغ کل قرارداد، به عنوان پیش پرداخت اولیه (در حین اندازه گیری عقد  قرارداد)


50% به عنوان پرداخت ثانویه ( یک روز قبل از نصب)

 نکته: برای فواصل بیشتر از 200 کیلومتر از شهر تهران، رفت و آمد با هواپیما صورت می گیرد و هزینه به صورت جداگانه محاسبه می گردد.

 

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
پرسش سوال