دستاوردها

دستاوردهای رامادُر 

 

لوح سپاس از نهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و صنایع وابسته بهمن ماه 1396
لوح یادبود از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و صنایع وابسته تیرماه 1399

 

لوح سپاس از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و صنایع وابسته تیرماه 1400
لوح یادبود از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دکوراسیون دی ماه 1400